نمونه سوالات پایانی دانشگاه پیام نور-رشتة فناوری اطلاعات-بهار۹۰

مبانی فناوری اطلاعات      پاسخنامه تشریحی

مهندسی فناوری اطلاعات۲         پاسخنامه تشریحی

مباحث نو در فناوری اطلاعات          پاسخنامه تشریحی

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات                پاسخنامه تشریحی

نمونه سوالات پایانی دانشگاه پیام نور-رشتة فناوری اطلاعات-زمستان۸۹

مبانی فناوری اطلاعات              پاسخنامه تشریحی

مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات             پاسخنامه تشریحی 

مهندسی فناوری اطلاعات۱             پاسخنامه تشریحی

مهندسی فناوری اطلاعات۲             پاسخنامه تشریحی   

مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات             پاسخنامه تشریحی

تحلیل و طراحی شیء گرا             پاسخنامه تشریحی    

دانلود کتاب:

 دانلود کتاب مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات-انگلیسی

دانلودکتاب مدیریت و کنترل پروژه های فناوری اطلاعات

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیران - جلد ۱:

مقدمه          فصل۱            فصل۲               فصل۳            فصل۴           فصل۵

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیران - جلد۲:

مقدمه          فصل۶        فصل۷           فصل۸        فصل۹           فصل۱۰       فصل۱۱

کتاب فناوری اطلاعات برای مدیران - جلد۳:

مقدمه         فصل۱۲        فصل۱۳         فصل۱۴         فصل۱۵        فصل ۱۶      پیوست ها

 نمونه سوالات سال های گذشته

مبانی فناوری اطلاعات-تابستان۸۹ (توجه فرمایید، منبع این درس ازترم اول سال ۸۹ تغییر نموده و نمونه سواللات پیش از این زمان مربوط به کتاب منبع قبلی می باشند)

دانلود نمونه سوالات میانترم

 میانترم مهندسی فناوری اطلاعات۲

میانترم مدیریت استراتژیک فناوری اطلاعات

میانترم مبانی فناوری اطلاعات

 تاريخ : سه شنبه یازدهم مرداد ۱۳۹۰ | 12:19 | نویسنده : مینا سراجیان |